VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej originálních obrazů, litografií a kreseb (dále Originály), plakátů a uměleckých tisků (dále Grafika), textilu a doplňků (dále Merch) a výtvarných kurzů (Kurzy).

Milí návštěvníci webových stránek pepeta.cz,

vítám těch pár z vás, kteří jste se proklikali až sem, na nepopulární stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej Originálů, Grafiky, Merche a též pro nabídku výtvarných Kurzů. Na webových stránkách pepeta.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo výtvarném kurzu. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP skutečně přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej originálních obrazů, litografií a kreseb (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jako “Originály”), též pro prodej uměleckých tisků a plakátů (dále “Grafika”), textilu a doplňků (dále “Merch”) a objednávku výtvarných kurzů (dále jen „Kurzy“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci kurzů. Sekce, výše definované jako Originály, Grafika a Merch, společně tvoří kategorii “Produkty”.

Samotný nákup Produktů a objednávání vzdělávacích Kurzů a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve smlouvě přednost.

Nákup Produktů probíhá na základě Kupní smlouvy, ve které vystupuji já, Eva Rybníčková (další podrobnosti o mně níže) jako Prodávající a vy jako Kupující. Poskytování vzdělávacích Kurzů probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelkou a vámi jako Klient-kou/-em (jako příjem-kyní/-cem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněnými údaji odeslanými buď prostřednictvím webového rozhraní, anebo e-mailem) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Obsah VOP:

I. Základní údaje o mně

II. Důležité pojmy, aby bylo zřejmé, o čem se zde píše

III. Jak na objednávku a uzavření Smlouvy?

IV. Jak je to s cenou produktů a vzdělávacích akcí jak se platí?

V. Jakým způsobem vám budou produkty a vzdělávací akce dodány?

VI. Odstoupení od Smlouvy

VII. Záruka, práva z vadného plnění a reklamační řád

VIII. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů

IX. Závěrem

I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MNĚ

Ing. arch. Eva Rybníčková

IČ: 70053138

DIČ: CZ7851180172

Sídlo: Revoluce 2054/38, Praha – Modřany, 143 00

E-mail: eva@pepeta.cz

Telefon: +420 603 848 012

Nejsem plátce DPH.

Adresa pro doručování je shodná s adresou sídla. Na uvedeném e-mailu jsem vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací.

V dalším textu vystupuji už jen jako „Prodávající“ či “Poskytovatelka”.

II. DŮLEŽITÉ POJMY, ABY BYLO ZŘEJMÉ, O ČEM SE ZDE PÍŠE

KDO JE KUPUJÍCÍ?

Kupujícím je ten, kdo prostřednictvím webového rozhraní anebo mailové komunikace se mnou uzavře Kupní smlouvu, kterou koupí některý z nabízených produktů. Jako Kupujícího v dalším textu označuji i klienta, který přes webové rozhraní objedná vzdělávací akci a uzavře se mnou Smlouvu o poskytování služeb.

I když předpokládám, že typickým Kupujícím, který si koupí produkty nebo objedná vzdělávací akci, bude spotřebitel, může být Kupujícím samozřejmě i podnikatel (podnikající fyzická osoba – OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost).

KDO JE SPOTŘEBITELEM?

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

CO JE SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA?

Je to Smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to ve VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Kupující“ je uvedeno „Spotřebitel“).

 CO JE SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM?

Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme webové rozhraní. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Kupující hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

JAKÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE SMLUVNÍ VZTAH MEZI NÁMI ŘÍDÍ?

Jsou to platné právní předpisy, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

III. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ SMLOUVY?

 1. Jako Kupující/Klient objednáváte Produkty i Kurzy buď přes webové rozhraní, tj. skrze e-shop, nebo objednávkový systém na webových stránkách, doplněný e-mailovou komunikací.

 2. POPIS PRODUKTŮ a KURZŮ: Nabízené Produkty si můžete prohlédnout v e-shopu webu, kde najdete i podrobné informace včetně rozměrů a provedení. U Kurzů i Produktů je vždy možno se na detaily doptat komunikací přes uvedený e-mail. Prezentace Produktů uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru. Na webovém rozhraní naleznete podrobný popis nabízených Kurzů, jejich obsah, informace o tom, pro koho jsou určeny a jaký přínos od nich můžete očekávat.

 3. OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ a KURZŮ: Pro objednání přes webové rozhraní slouží tlačítko, které vede k další komunikaci na dálku, případně objednávkový formulář, kde jako Kupující/Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, e-mail, při objednávce na firmu i údaje o firmě, IČ, DIČ), informace o objednávaném Produktu (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), v případě objednávky Kurzu vyberete konkrétní akci a vyberete způsob úhrady.

Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na objednávací tlačítko pod objednávkou anebo výslovným potvrzením závazného objednání v e-mailu.

O přijetí objednávky vás budu informovat e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Smlouva uzavřena. U Kurzů je Smlouva uzavřena až v okamžiku, kdy je jak potvrzena objednávka, tak i zaplacena částka ve výši uvedené v popisu daného Kurzu na webovém rozhraní, není-li výslovně uvedeno jinak.

Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody mezi námi.

V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se zato, že objednávka vůbec nebyla podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat Produkty a Kurzy přes webové rozhraní je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti webu v důsledku nutné údržby webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti, výpadky elektřiny apod.

IV. JAK JE TO S CENOU A JAK SE PLATÍ?

 1. CENA PRODUKTŮ a KURZŮ: Na webovém rozhraní je uvedena i cena. Cena je platná po celou dobu, kdy je na webovém rozhraní uvedena. Náklady na dopravu ani jiné náklady spojené s dodáním Kurzů nevznikají, cena uvedená v souhrnu objednávky je tedy cenou konečnou.

U Produktů je k jejich ceně připočítáváno dopravné (viz podrobněji článek V. těchto VOP).

 1. Sjednanou cenou je cena uvedená u Produktu nebo Kurzu v okamžiku odeslání vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep a uvedená cena by se jevila podezřele nižší nebo vyšší než obvyklá cena Produktu či Kurzu v ČR) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku vám v tom případě vrátit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

 2. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny.

 3. ZPŮSOB PLATBY: Sjednanou cenu je možné uhradit následujícím způsobem:

Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na můj bankovní účet: 2601359341/2010 (FIO Bank). Pokyny k platbě, obdržíte v mailu, potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, uvádějte do popisu vaše jméno jakožto Kupujícího/Klienta.

Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
 bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
 GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup. V případě platy kartou lze dle smluvních podmínek GoPay Kurz uhradit maximálně 120 dní předem. V případě, že tuto možnost platby v momentě objednávky Kurzu či Produktu nevidíte, není v danou chvíli zprovozněna. V takovém případě platí možnost bezhotovostní platby na účet, viz výše.

 1. SPLATNOST CENY: Cena je splatná do 10 kalendářních dní od potvrzení přijetí objednávky. U Kurzů musí být celá cena uhrazena nejpozději 5 dní před konáním akce, není-li výslovně dohodnuto mezi námi jinak.

Cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije.

Produkty ani Kurzy není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V. JAKÝM ZPŮSOBEM VÁM BUDOU PRODUKTY A KURZY DODÁNY?

A. Dodací a storno podmínky Produktů:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ. Při koupi Produktů (dále zboží) bude zakoupené zboží zasláno jako poštovní zásilka na adresu vámi uvedenou v objednávce. Moje povinnost dodat zboží je splněna předáním zboží přepravci, kterého jste si při objednávce vybrali. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží, nepovažuje se v takovém případě moje povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte mě (podrobnosti níže v části o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, má se zato, že zboží bylo dodáno v neporušeném obalu a není možné již reklamovat zboží z důvodu porušení celistvosti obalu. V případě dodání Originálů a Grafiky je po dohodě Kupující/-ho a Prodávající e-mailem možné I osobní předání.

V případě elektronického dodání budou Produkty, které byly zakoupeny jako elektronické, odeslány na Vámi zvolenou e-mailovou adresu. Jakákoli jiná forma (uložení na sdílené vysokokapacitní úložiště apod.) elektronckého předání je možná po vzájemném odsouhlasení ze strany Prodávající i Kupující/-ho.

 1. DODACÍ LHŮTA. Dodací lhůta u fyzických Produktů vyjma Merche je zpravidla maximálně 14 pracovních dní od připsání platby na můj bankovní účet. Pokud by zboží nebylo možné v této lhůtě dodat, budu vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější lhůtě, můžete jak vy, tak já od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je pak účinné okamžikem, kdy je doručeno druhé straně Smlouvy v písemné formě poštou nebo e-mailem. Dodací lhůta Merche je 30 pracovních dní od připsání platby na účet, a to z důvodu širokého externího řetězce dodavatelů.

 2. NÁKLADY NA DOPRAVU. U zboží je účtováno poštovné ve výši uvedené přímo na webovém rozhraní.

 3. Pokud by bylo nutné z důvodů na vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni mi uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, mám nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mi z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou.

B. Dodací a storno podmínky Kurzů:

 1. ZPŮSOB DODÁNÍ: Kurz bude dodán dle podmínek uvedených v popisu vzdělávací akce na webovém rozhraní, popřípadě individuálně sjednaných. Klient má právo absolvovat vzdělávací akci za podmínky řádné úhrady celé ceny za vzdělávací akci. Poskytovatelka je oprávněna změnit jednostranně podmínky vzdělávací akce např. čas jednotlivých lekcí, místo konání v rámci stejné obce/města, přičemž je povinen o tom Klienta vyrozumět. Závazky mezi Klientem a Poskytovatelkou tím nejsou dotčeny. Poskytovatelka odpovídá za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel kurzu. Vzdělávací akce se uskuteční pouze v případě, že si ji objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. Vyhrazuji si právo zrušení vzdělávací akce při nižším počtu přihlášených či zásahu vyšší moci. V takovém případě všechny přihlášené účastníky budu včas informovat.

 2. MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na vzdělávací akci je možné na místo Klienta vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže Klient zúčastnit, a to pouze po předchozí dohodě se mnou a v případě, že je to vzhledem k obsahu vzdělávací akce možné.

 3. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoliv písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím Kurz jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých Klientů. Není dovoleno je bez mého vědomí a písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat.

 4. ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Klient je v celém průběhu vzdělávací akce za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním zcela odpovědný. Každý účastník vč. lektora vedoucího akci je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším Klientům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání vzdělávací akce. V případě nezletilých účastníků Kurzů rovněž zůstává odpovědnost na zákonných zástupcích.

 5. MOŽNOST VYLOUČIT KLIENTA Z ÚČASTI: Klienti jsou povinni při účasti na Kurzu (vzdělávací akci) nenarušovat její průběh. Prodávající nebo lektor vedoucí vzdělávací akci je oprávněn Klienta vyloučit z účasti v případě, že Klient nerespektoval tyto VOP a v důsledku toho jakkoliv poškodil obsah vzdělávací akce, ostatní Klienty či lektora anebo v případě, že bude průběh akce narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití lidí např. opakované vyrušování, účast pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, urážky lektorů či ostatních účastníků akce). V případě vyloučení Klienta ze vzdělávací akce nemá Klient nárok na vrácení již zaplaceného kurzovného, a to ani jeho části.

 6. SOUHLAS S FOTOGRAFOVÁNÍM A ZASÍLÁNÍM NOVINEK: Po udělení písemného souhlasu bude Váš e-mail přidán do databáze se zasíláním příležitostných emailových informací o akcích a novinek z webu pepeta.cz. Váš kontakt nebudu poskytovat třetí straně.

S vaším samostatně uděleným souhlasem mohou být během Kurzu pořizovány fotografie a videa a mohou být použity jako propagační materiál na webových stránkách: pepeta.cz, nebo facebookových stránkách www.facebook.com/pepetacz . Souhlas s použitím fotografií či videí bude vyžadován vždy i od zákonných zástupců nezletilých účastníků.

 1. STORNO PODMÍNKY: V případě, že by Kurz byl zrušen z důvodů na mé straně a vy jako Klienti jste již cenu uhradili, obdržíte do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení akce, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodneme na použití platby na náhradní akci dle vašeho výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude vám platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

Jako Klienti jste oprávněni svoji účast na Kurzu zrušit. V případě že jste již uhradili cenu a zrušíte účast nejpozději 5 kalendářních dní před zahájením vzdělávací akce, bude vrácena celá zaplacená cena, v případě zrušení účasti v době kratší než 5 kalendářních dní, je cena nevratná.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Produkty: V případě, že předmětem Kupní smlouvy je dodání zboží, pak jako Kupující máte podle § 1829 odst. 1 NOZ právo odstoupit od této Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jste zboží převzali, protože jde o Smlouvu uzavřenou distančním způsobem. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od Smlouvy odesláno mailem na eva@pepeta.cz nebo odesláno poštou na moji adresu uvedenou v čl. I. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či prostřednictvím jiné osoby. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat.

Prosím vezměte na vědomí, že podle § 1837 NOZ nemůže ani Spotřebitel odstoupit od Smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

V tomto případě tak odstoupení od Smlouvy neumožňuji ani Kupujícím, kteří nejsou spotřebitelé.

 1. Kurzy: Odstoupit od Smlouvy nelze v případě, že jde o smlouvu o využití volného času, pokud je Poskytovatelkoi toto plnění poskytováno v určeném termínu (§ 1837 písm. j) NOZ). Za smlouvu o využití volného času je považována i Kupní smlouva o poskytnutí služeb – vzdělávacích akcí, pokud splňuje podmínku využití volného času Klienta i poskytnutí v termínu předem určeném (a právě proto jsou výše řešeny podmínky storna účasti).

Obecné:

 1. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, resp. od využití garance vám vrátím peníze, které jsem od vás přijala jako platbu za Kurz nebo zboží (Produkty). Peníze vám vrátím stejným způsobem, jakým jste je uhradili, leda byste souhlasili s jiným způsobem platby, se kterým by pro vás nebyly spojeny další náklady.

 2. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 10 dnů po její splatnosti, Smlouva se ruší. V případě, že jsem od vás obdržel před tím částečnou platbu na kupní cenu, vrátím vám ji do týdne od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

 3. Jak vy jako Kupující či Klient/-ka, tak já jako Prodávající či Poskytovatelka jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP.

 4. Je-li vám společně s Produktem nebo Kurzem poskytnut dárek, je darovací smlouva mezi námi uzavřena. Veškeré dárky a bonusy jsou zasílány či zpřístupněny až po úhradě sjednané ceny Produktu nebo Kurzu, není-li na webovém rozhraní uvedeno jinak. Dárky se v případě storna či odstoupení od smlouvy nevrací, není-li přímo uvedeno jinak. Protože jste si proštudovali VOP a dočetli až sem, dávám Vám hned první dárek, a to je sleva na libovolnou Grafiku, tedy plakát či umělecký tisk, a to prostřednictvím kódu CTENAR_VOP_10 . Slevu 10% uplatněte v průvodním mailu k objednávce. Díky a jedeme dál:

 

VII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2161 až 2174 NOZ.

 2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ.

 3. Jako Prodávající vám odpovídám za to, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li Spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li Spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu. Nejste-li Spotřebitelem, odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Upozorňuji, že při srovnání dodaného Originálu či Grafiky může být drobný rozdíl v barevnosti dodaného uměleckého díla oproti barvě, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu, vzhledem k různému nastavení barevnosti monitorů. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. S Originály I Grafikou při vybalování zásilky, a i poté, při manipulaci, rámování a umisťování do interiéru, prosím, zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejich prohnutí, protržení apod. Skladujte je mimo dosah zdrojů tepla a v suchém prostředí. Veškeré Originály a Grafika jsou určeny k vystavení výhradně do vnitřních temperovaných prostor, mimo přímé účinky UV záření.

 4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad máte právo od Smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady můžete požadovat odstranění vady. V případě, že neodstoupíte od Smlouvy anebo neuplatníte právo na opravu Produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych vám nebyla schopna produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době anebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

 5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím Produktu věděli, že Produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním Produktu.

 6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i e-mailem. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. Pokud je na základě vaší objednávky zboží dodáváno prostřednictvím přepravce (tj. i České pošty), žádám vás o kontrolu zásilky za přítomnosti přepravce a v případě zjištění poškození zásilky o reklamaci přímo u přepravce. Přepravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Jako Kupující jste oprávněni odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s Kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku od přepravce převezmete, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: eva@pepeta.cz, sepsat s přepravcem škodní protokol a tento mi bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou.

VIII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na elektronické adrese eva@pepeta.cz.

 2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

 3. Pokud mezi Prodávajícím a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

IX. ZÁVĚREM

 1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávající/Poskytovatelky a Kupujícího/Klient-a/-ky ze smlouvy vyplývající.

 2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem.

 3. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněn tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání objednávky.

 4. Tyto VOP jsou účinné od 21.10.2022

Přílohy:

Obchodní podmínky

Reklamační formulář

Odstoupení od smlouvy

Pin It on Pinterest